Privacy- en cookieverklaring – huisartsenpraktijk Tolberg – Roosendaal

Huisartsenpraktijk Tolberg

Vanaf 01-05-2023, zullen patiënten in de nacht zo nodig gezien worden op de huisartsenpost in Bergen op Zoom. Het telefoonnummer blijft gelijk. Huisartsenpost Roosendaal is vanaf dan in de nacht gesloten.

Huisartsenpost in Roosendaal, Boerhavelaan 21 Tel.: 0165-530200

 

Privacy- en cookieverklaring

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die praktijk Tolberg heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Regels

1. Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.

Doeleinden zijn:

gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie,

doorverwijzing, overdracht);

gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;

andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

2. Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;

verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;

verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

verwerking gebeurt door medewerkers van de praktijk:

voor zover dat met het oog op een goede behandeling of

verzorging van de patiënt noodzakelijk is;

verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de

beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst; echter wel na een getekende toestemmingsverklaring van de patiënt.

Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

3. Organisatie van de informatiebeveiliging

Praktijk Tolberg heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en 2fact authenticatie.

4. Rechten van de patiënt

De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk via de klachtenprocedure.

Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

5. Gedrag medewerkers en patiënten in de praktijk

Alle medewerkers van huisartsenpraktijk Tolberg worden geacht te handelen in het kader van het medisch beroepsgeheim. Dit geldt voor zowel de medewerkers in (vast) dienstverband als medewerkers die gedetacheerd zijn, die in de praktijk co-schappen lopen of hun stage lopen.

Medewerkers in (vast) dienstverband zijn, via het tekenen van hun contract bij indiensttreding, schriftelijk overeengekomen dat zij zich houden aan het medisch beroepsgeheim. Bij de overige groepen medewerkers is, tot op heden, het zich houden aan het medisch beroepsgeheim mondeling overeengekomen.

Patiënten wordt vriendelijk verzocht geen vertrouwelijk informatie op te vragen of mee te delen aan de balie. Zij worden hier via de website op attent gemaakt,

6. Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van huisartsenpraktijk Tolberg treedt in werking op 01-01-2021 en is gepubliceerd op

de website van de praktijk.